ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางมด จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางมด จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 07 กันยายน 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางมด จำนวน 1 ระบบ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 กันยายน 2560     

    เป็นเงิน 449,400 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท  เฟล็กซ์คอม  จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 นายสัญญา      คงทอง    

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next