ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างซ่อมระบบ Chiller No.2-No.5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างซ่อมระบบ Chiller No.2-No.5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 06 กันยายน 2560
โดย : สำนักหอสมุด

1. ชื่อโครงการจ้างซ่อมระบบ Chiller No.2-No.5 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  6 กันยายน 2560
เป็นเงิน  481,500 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู-เอส. เอ็นจิเนียริ่ง 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
5.1 นายพิเชฐ  มุสิกพันธ์         
5.2 นายวุฒิชัย เมฆสุวรรณ      

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next