ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาบริการการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Somatotropin DS for Fost cell DNA และ Host Cell Protein ใน growth hormone
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาบริการการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Somatotropin DS for Fost cell DNA และ Host Cell Protein ใน growth hormone

วันที่ : 11 กันยายน 2560
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

1.  ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Somatotropin DS for Fost cell DNA และ Host Cell Protein ใน growth hormone   

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   350,000  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  6  กันยายน 2560

เป็นเงิน  330,000   บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  -  บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  SGS Vitrology Limited

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   นายอนันต์  ทองทา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next