ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างให้บริการทำความสะอาด อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) จำนวน 2 คน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างให้บริการทำความสะอาด อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) จำนวน 2 คน

วันที่ : 11 กันยายน 2560
โดย : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

1. ชื่อโครงการ จ้างให้บริการทำความสะอาด
อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) จำนวน 2 คน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 292,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 กันยายน 2560
เป็นเงิน 291,625 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)............-..............บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
4.2 www.homepro.co.th
4.3 www.officemate.co.th
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางสาวอนุสรา  มีชัย
5.2 นายเอกลักษณ์  ศุภมณี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next