ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Router) จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Router) จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 12 กันยายน 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Router) จำนวน 1 ระบบ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 กันยายน 2560        

    เป็นเงิน 292,110 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ใช้ราคาที่เคยจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 2 ปี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 ว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์   ยินดีทิพย์    

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next