ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสื่อสารโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสื่อสารโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 13 กันยายน 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสื่อสารโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด  

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,400,000  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 กันยายน 2560

     เป็นเงิน 1,506,560  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)   

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     4.1  บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย)  จำกัด             

     4.2  บริษัท  ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์  จำกัด

     4.3  บริษัท  เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     5.1  นายสุพันธ์       คำละมูล                 

     5.2  นายสัญญา       คงทอง        

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next