ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันการเรียนรู้
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันการเรียนรู้

วันที่ : 13 กันยายน 2560
โดย : นางสาวอำภา ยาตรา

1.       ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันการเรียนรู้

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,600.02 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)     13 กันยายน  2560    เป็นเงิน 186,651.99 บาท ราคา/หน่วย ดังนี้

3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 2  เครื่อง  ราคากลาง เครื่องละ  46,539.33บาท 

      รวมเป็นเงิน  93,078.66    บาท                             

3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac จำนวน 1  เครื่อง ราคากลางเครื่องละ   51,732.33 บาท    

3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา  จำนวน 1 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 41,841 บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาอ้างอิง ดังนี้

4.1 บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

4.2 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

4.3 บริษัท ซาปุระ ซินเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     นางสาวอำภา  ยาตรา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next