ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) จำนวน 1 เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) จำนวน 1 เครื่อง

วันที่ : 14 กันยายน 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร

โครงการ จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) จำนวน 1 เครื่อง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) จำนวน 1 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 214,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 214,000 บาท

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาอ้างอิงดังนี้
     4.1 บริษัทเครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
     5.1 นายสมบูรณ์ ฟองชัยญา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next