ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
อุปกรณ์บริหารจัดการสื่อสัญญาณโทรศัพท์ (Session Border Control) มจธ. KX
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > อุปกรณ์บริหารจัดการสื่อสัญญาณโทรศัพท์ (Session Border Control) มจธ. KX

วันที่ : 14 กันยายน 2560
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ อุปกรณ์บริหารจัดการสื่อสัญญาณโทรศัพท์ (Session Border Control) มจธ. KX จำนวน  1  ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 กันยายน 2560     

    เป็นเงิน  213,456 บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท  อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 นายสัญญา      คงทอง    

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next