ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคารเครื่องกล 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคารเครื่องกล 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 14 กันยายน 2560
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

1.  ชื่อโครงการ   จ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างเสาอาคารเครื่องกล 4 จำนวน 1 งาน                              /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                        2. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร  351,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3.  ลักษณะงาน โดยสังเขป     งานซ่อมแซมเสา               

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1  กันยายน  2560   เป็นเงิน 349,762.19 บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์)                

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)จำนวน  แผ่น       

5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก )จำนวน  1  แผ่น       

5.3  แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข )จำนวน -  แผ่น       

5.4  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6 )จำนวน  1   แผ่น       

5.5  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 พ)จำนวน  -  แผ่น       

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1  นายประพนธ์  เรืองวุฒิชนะพืช                                                                                         

6.2  ว่าที่ร.ต.ณภพ  ยางสูง                                                                                                           6.3  นายเถลิงศักดิ์ อินทรสร                               

 

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next