ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขออนุมัติจัดซื้อชุดทดสอบระบบประมวลผลภาพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ขออนุมัติจัดซื้อชุดทดสอบระบบประมวลผลภาพ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 11 ตุลาคม 2560
โดย : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม


1. ชื่อโครงการ ชุดทดสอบระบบประมวลผลภาพ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 141,100 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  11 ตุลาคม 2560
เป็นเงิน 137,816 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..........-............. บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
4.2 บริษัท ไอเอ็ม อาร์เอ็น เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สปีดโซลูชั่น กรุ๊ป 

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นาย สาธิต วณิชชัยกิจ
5.2 นาย ธานี  ธาดาวุธ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next