ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาบริการการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Somatotropin DS for Fost cell DNA และ Host Cell Protein ใน growth hormone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาบริการการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Somatotropin DS for Fost cell DNA และ Host Cell Protein ใน growth hormone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 12 ตุลาคม 2560
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

1.  ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการการวิเคราะห์คุณลักษณะของ Somatotropin DS for Fost cell DNA และ Host Cell Protein ใน growth hormone   

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   350,000  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  9 ตุลาคม 2560

เป็นเงิน  £ 7,484.25          ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  -  บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  SGS Vitrology Limited

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

 5.1 นายอนันต์  ทองทา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next