ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักหอสมุด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักหอสมุด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 12 ตุลาคม 2560
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

1.  ชื่อโครงการ   จ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักหอสมุด แขวงบางมด เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร 1,573,000 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3.  ลักษณะงาน โดยสังเขป     ทาสีภายนอกอาคาร

4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม  2560 เป็นเงิน  1,572,946.32  บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบสองสตางค์)

5.  บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)   จำนวน   2 แผ่น

5.2  แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก )    จำนวน   1 แผ่น 

5.3  แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข ) จำนวน  -  แผ่น

5.4  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6 )  จำนวน 1 แผ่น

5.5  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4 พ)  จำนวน - แผ่น

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1  นายประพนธ์     เรืองวุฒิชนะพืช

6.2  ว่าที่ ร.ต. ณภพ   ยางสูง

6.3  นายอภิชาติ        ไม้น่วม                                                                   

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next