ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีระดับต้นแบบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีระดับต้นแบบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักสวนอุตสาหกรรม

1.  ชื่อโครงการ   เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟีระดับต้นแบบ   แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน   กรุงเทพมหานคร   จำนวน 1 ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักสวนอุตสาหกรรม

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   7,400,000  บาท  (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  9 พฤศจิกายน 2560

เป็นเงิน   7,400,000  บาท ราคา/หน่วย  ดังรายการต่อไปนี้

3.1  เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ระดับขยายขนาด   จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลางเครื่องละ   7,345,000.00  บาท  รวมเป็นเงิน  7,345,000.00  บาท

3.2  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมซอฟแวร์แบบสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด

ราคากลางชุดละ   35,000.00   บาท  รวมเป็นเงิน   35,000.00   บาท

3.3  เครื่องพิมพ์สีพร้อมสแกนและถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลางชุดละ    20,000.00   บาท  รวมเป็นเงิน   20,000.00   บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท  แบงเทรดดิ้ง  1992  จำกัด

4.2  บริษัท  แอลบีคลีนเทค  จำกัด

4.3  บริษัท  วินเนอร์ วิชั่น  จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นางสาวลลิลทิพย์  หอเจริญ  

     5.2  นายไกศิน   ดวงศรี

เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next