ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
จ้างที่ปรึกษาศึกษาและทดสอบวัสดุตกแต่งประเภท พรม ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เพื่อประเมินความเหมาะสมและร่วมจัดทำร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ในอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างที่ปรึกษาศึกษาและทดสอบวัสดุตกแต่งประเภท พรม ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เพื่อประเมินความเหมาะสมและร่วมจัดทำร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

จ้างที่ปรึกษาศึกษาและทดสอบวัสดุตกแต่งประเภท พรม ผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ เพื่อประเมินความเหมาะสมและร่วมจัดทำร่างหลักเกณฑ์การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของวัสดุตกแต่งที่ใช้ในอาคาร จำนวน  1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  435,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                      รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

 

(นายเอนก  ศิริพานิชกร)


                             ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                          ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเอกสารประกอบข่าว
  > 005-2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next