ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการบริการจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน ๓๓ ท่าน ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการบริการจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน ๓๓ ท่าน ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการบริการจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษา 
จำนวน ๓๓ ท่าน ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการบริการจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน ๓๓ ท่าน ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการบริการจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน ๓๓ ท่าน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ้านฮอลิเดย์ทราเวล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรพจน์ อังกสิทธิ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next