ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
โดย : ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

1.  ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการระบบเครือข่าย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 ชุด    โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,091,400 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..............14 พฤศจิกายน 2560.....

    เป็นเงิน 1,091,400 บาท  (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

    3.1  ชุดทดลองเครือข่าย   จำนวน  24  เครื่อง  ราคา/หน่วย  40,660 บาท

    3.2  คอมพิวเตอร์พกพา    จำนวน   1  เครื่อง  ราคา/หน่วย  115,560 บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

     4.1 บริษัท วาทานา จำกัด

     4.2 EASY NET CO.,LTD

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     นางสาวปิติพร  รุจนเวชช์                

     นายศิริชัย  งามละม้าย                  เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next