ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อสำรวจ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อสำรวจ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560
โดย : ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

1.  ชื่อโครงการ ชุดปฏิบัติการสอนงานสำรวจ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  จำนวน 1 ชุด   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,674,500 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .........14 พฤศจิกายน 2560..............

 เป็นเงิน 1,386,847.87 บาท  (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)  ประกอบด้วย

    3.1 กล้องประมวลผลรวม                จำนวน  6  ชุด

    3.2 กล้องวัดระดับแบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  2  ชุด

    3.3 เทปวัดระยะสแตนเลส               จำนวน  5  ชุด

    3.4 เทปวัดระยะไฟเบอร์                 จำนวน  7  ชุด

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

     4.1 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

     4.2 บริษัท นีโอจีโอ จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     นายธีระ  ลาภิศชยางกูล                 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next