ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วันที่ : 18 ตุลาคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คุณสมบัติ
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.    มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด ดังนี้
-  มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
-  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีและมีทักษะการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-  มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล
-  สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคลลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
-  มีการวางแผนและจัดระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี
-  มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและมีความคิดสร้างสรรค์
-  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคตามที่กฎ ก.พ. กำหนด
3.    อายุไม่เกิน 30 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    ดำเนินการจัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้านการเงินและบัญชี
2.    บันทึกบัญชีด้านรายจ่ายในโปรแกรมบัญชี พร้อมทั้งจัดเก็บรายงานรายจ่ายใน Excel
3.    รวบรวมข้อมูลด้านงานเอกสารและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของภาควิชาฯ
4.    ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการรับสมัคร   
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่  1  พฤศจิกายน  2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

กำหนดวันสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่  6 พฤศจิกายน  2560 เวลา 10.00 . 

วิธีการสมัคร   
    1. สมัครด้วยตนเอง ที่อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 9 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140
    2. สมัครทาง E-mail: rungpetch.jai@kmutt.ac.th
  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9057 คุณเลขา  สงตาล หรือ 0-2470-9071 คุณรุ้งเพชร ดอกบัว  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next