ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

วันที่ : 03 สิงหาคม 2560
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะทำการสรรหาหัวหน้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้

     ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 (ในเวลาราชการ) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4709019เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารแนบ1

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next