ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 03 สิงหาคม 2560
โดย : โครงการ Earth Systems Science 02-4708309-10 ต่อ 4154

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัย

1. สาระสำคัญของงานโดยสรุป (สรุปหน้าที่หลักของงานที่รับผิดชอบ)
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม เน้นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทำข้อเสนอโครงการ งบประมาณ และผลักดันงานวิจัยให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน-ผล รวมถึงหาความร่วมมือในการทำงานวิจัยกับสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ
 2.1 จัดทำข้อเสนอโครงการ และทำงานวิจัยที่หน่วยงานมอบให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.2 ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2.3 ประสานงาน สนับสนุน งานวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 2.4 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ
 2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์กันตามสายงาน (ทั้งภายใน/ภายนอก)
 3.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3.2 หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งในและนอกประเทศ
4.  คุณสมบัติผู้สมัคร
 4.1 เพศ หญิง/ชาย
 4.2 วุฒิ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร เน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4.3 มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 4.4 มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดี สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ และส่งมอบงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้
 4.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 4.6 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 4.7 มีประสบการณ์การทำงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสาร หลักฐานการสมัคร
1. เอกสารรับรองคุณวุฒิ พร้อมใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
2. ประวัติย่อ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร 1 รูป

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
ติดต่อได้ที่ : น.ส. กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ โทรศัพท์: 02-4708309-10 ต่อ 4154 โทรสาร: 02-4708637     e-mail address: kanlayanee.fus@.kmutt.ac.th
ที่อยู่ : โครงการ Earth Systems Science: ESS    126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140    (ตึกคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ชั้น 11)

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next