ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยวุฒิปริญญาตรี-โท
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยวุฒิปริญญาตรี-โท

วันที่ : 01 กันยายน 2560
โดย : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

กลุ่มวิจัย Building Energy Science and Technology (BEST) ของบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อทำงานในโครงการ “การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิชาและสื่อการเรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์” โดยมีสัญญาจ้าง 1 ปี และอาจทำสัญญาจ้างในปีถัดไป ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.    ประสานงานและช่วยในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
2.    ช่วยในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำสู่อาคารที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
3.    จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
4.    ประสานงานการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ
5.    ดูแลงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานในอาคาร, วิศกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาอื่นอาจได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประสานงานและดูแลเอกสารป็นหลัก
2.    GPA > 2.5 สำหรับวุฒิปริญญาตรี และ GPA > 3.25 สำหรับวุฒิปริญญาโท
3.    สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
4.    สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาและปฏิบัติงานที่ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียนได้

เงินเดือน 15,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน)
สนใจสมัครส่งประวัติและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆได้ที่อีเมลล์ preecha.tummu@gmail.com, surapong.chi@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next