ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 18 ตุลาคม 2560
โดย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    จำนวน  1 อัตรา  

1. คุณสมบัติเฉพาะที่ใช้ในการพิจารณา
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการสารสนเทศระบบธุรกิจ การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
(D.BA., or Ph.D. in Management Information System, Business Information System, Information Management, Technology Management, or similar)
(2) ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจหรือใกล้เคียง (Bachelor degree with a major in Business Administration or relevance) หรือมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารในภาคธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารองค์กรขนาดใหญ่หรือวางระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Application or Enterprise Architecture)
(3) มีผลงานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการสารสนเทศระบบธุรกิจ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ เช่น ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. หรือ ส.ก.อ.
(4) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือหลักฐานแสดงความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
-คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 90
-หรือคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 7
-หรือเคยศึกษาหรือทำงานในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี

2. หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
-ประวัติย่อ
-หนังสือรับรองหรือเอกสารยืนยันคุณสมบัติเฉพาะข้อ 2, 3
-หลักฐานวุฒิการศึกษา ซึ่งระบุวันสำเร็จการศึกษา
-ใบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
-รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

3. การสมัคร และเอกสารการสมัครงาน    
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ 02-470-9854  หรือส่งหลักฐานที่ใช้ในการสสมัคร มายัง  sumittra@sit.kmutt.ac.th     
ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560    เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next