ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา

วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2560
โดย : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนาการศึกษา 1 อัตรา
 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ร่วมพัฒนาเนื้อหาวิชาและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาของสาขาวิชาฯ
- ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาวิชาฯ
- ร่วมออกแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcomes)
- ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชา
- สนับสนุน ช่วยเหลือและเสนอแนะการพัฒนารายวิชาแก่อาจารย์และการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนสำหรับกลุ่มกิจกรรม
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชา
- ประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ เรียนการสอน
- จัดหาและจัดเตรียมเครื่องมือ/สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ และห้องเรียน สำหรับการเรียนการสอน           
- ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนสำหรับกิจกรรมในรายวิชาของสาขา

 
สถานที่รับสมัคร  :   ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ คุณอรวรรณ  ฤกษ์เกษตร  สำนักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   ชั้น 2 
โทร.  02 – 470-8509 
เวลา 8.30 – 16.30 น.  (วันทำการ)


เอกสารประกอบข่าว
  > รายละเอียดการรับสมัครงาน
  > ใบสมัครสอบ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next