ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ

วันที่ : 21 ธันวาคม 2560
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
   ปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการ วิเคราะห์โครงการ และให้คำแนะนำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยฯ สร้าง วางแผน และพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และผลักดันให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน-ผล ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาวที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม จัดเตรียมประชุม กิจกรรม งานสัมมนา ฟอรั่ม หรืองานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งติดต่อประสานงาน ติดตามและสรุปโครงการต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

หน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ

    1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ บริการให้คำปรึกษาด้านการทำโครงการร่วมต่างๆ กับมหาวิทยาลัยฯ แก่ภาคอุตสาหกรรม
    2. วางแผน และพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับภาคอุตสาหกรรม
    3. ติดต่อประสานงาน และดูแลติดตามโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน รวมทั้งจัดเตรียมการประชุม และสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
    4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการความร่วมมือต่างๆ และข้อมูลความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย
    5. แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบอย่างสม่ำเสมอ
    7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่ง
    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    2. มีความสามารถด้านการบริหารจัดการอย่างมีมีประสิทธิภาพ
    3. มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้อย่างคล่องแคล่ว
    4. มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
    5. ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความเป็นมืออาชีพ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
    6. ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ
    7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการสมัคร
   ส่ง Resume แนบรูปถ่าย(มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ E-mail: ipu@kmutt.ac.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณสุทธิพร โทร.02-470-9625

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next