ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 05 มกราคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น 

   ในการนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

   ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย)

   ***ให้นักศึกษาโทรศัพท์มาตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4708097

   ในวันพิธีมอบทุนการศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย และต้องเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง***เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปีการศึกษา 2560
  > กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next