ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     ตามที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการของมูลนิธิฯและมหาวิทยาลัยได้เข้ามาสัมภาษณ์ผู้สมัคร จำนวน 14 ราย เรียบร้อยแล้วนั้น

     ในการนี้คณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 18 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่อง จำนวน 11 ทุน และทุนรายใหม่ จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

     ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาตรวจสอบรายชื่อและเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาด้วย) โดยให้นักศึกษามาติดต่อเพื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน

     ให้ผู้ที่รับทุนรายใหม่และรายเก่า ดำเนินการตามรายละเอียดพิธีมอบทุน กิจกรรม และการเตรียมเอกสารประกอบการรับทุนให้ครบถ้วน (บัญชีธนาคารต้องแยกออกจากบัญชีทุนรัฐบาลหรือส่วนอื่นๆ) หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 024708097 (พี่นนท์)

     **ในวันพิธีมอบทุนการศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย โดยขอนัดหมายการเดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัย เวลา 07.30 น. ที่ชั้น 1 อาคารจอดรถ 14 ชั้น (หากนักศึกษาเดืนทางด้วยตนเองจะต้องถึงสโมสรทหารบกไม่เกินเวลา 08.30 น.)**เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2560 - KMUTT
  > รายละเอียดพิธีมอบทุน กิจกรรม และการเตรียมเอกสารประกอบการรับทุน - KMUTT

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next