ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมบรรยายเรื่อง “Publication Ethics”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมบรรยายเรื่อง “Publication Ethics”

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดบรรยายเรื่อง “Publication Ethics” ซึ่งบรรยายโดย นายแพทย์ กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย ตลอดจนเสริมสร้างให้ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงการดำเนินงานวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย การบรรยายจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง UX-702 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/k8LueD หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUKxkWgGCfrHTlowsOS3qTy2byJYaOxprozXBqn7ghfvUtDw/viewform?usp=sf_link

รายละเอียดกำหนดการบรรยายดูที่เอกสารแนบ

ปิดรับรายชื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณรัตน์ แสงสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail:  wannarat.san@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next