ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. เปิดอบรมหลักสูตร “การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้างงานทาง”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. เปิดอบรมหลักสูตร “การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้างงานทาง”

วันที่ : 09 พฤษภาคม 2561
โดย : มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร กำหนดจัดอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร “การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้างงานทาง” ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เนื้อหาวิชาประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 การตรวจการจ้างงานก่อสร้าง การประมาณราคากลาง การสำรวจออกแบบ การวางแผนและควบคุมงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษารวมถึงการคิดค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท
(ราคานี้รวมค่าวัสดุเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ตลอดหลักสูตร ไม่รวมค่าที่พัก)
หากชำระก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 13,500 บาท 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจิรวรรณ อ่องแตง หรือ คุณโสภิตา ดาราหงส์ โทร. 0-2470-8304, 089-412-7769 อีเมล jirawanong@hotmail.com หรือ sopita.dar@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ และใบสมัคร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next