ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมก๊าซชีวภาพ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมก๊าซชีวภาพ

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

     ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร (ECoWaste) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ : การดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหา ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 1 อาคาร EXC มจธ.บางขุนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในด้านการควบคุมดูแลระบบการผลิต การจัดเก็บ การนำไปใช้งาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มมุมมองและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดจำนวนการรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวน 40 คน

     สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน หรือผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา หากได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549

     ค่าลงทะเบียน

     - ตั้งแต่วันนี้- 10 กรกฎาคม 61 ท่านละ 7,000.-

     - หลัง วันที่ 10 กรกฎาคม 61 ท่านละ 7,500.-

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กัญยาณี ทิพย์มณี (หญิง) / ยมิษฐา ดาวเด่น (เก๋) โทร. 0-2470-7451-2 เอกสารประกอบข่าว
  > หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next