ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4)

วันที่ : 05 มิถุนายน 2561
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) ที่มาจากพนักงานแบบประจำ หรือข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ ที่มิใช่อาจารย์หรือนักวิจัย 1 คน ตามข้อ 8.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 แทน ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จึงกำหนดรายละเอียดการดำเนินการเลือกตั้งไว้ ดังนี้
กำหนดการ
1. ประกาศรายนามผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
2. รับใบเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 - 19 มิถุนายน 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
4. ลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศการเลือกตั้งฯ
  > ใบเสนอชื่อและตอบรับการทาบทาม/ แบบฟอร์มกรอกประวัติ
  > รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ/มีสิทธิเลือกตั้ง
  > รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
  > ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next