ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษา “ชมรมกอล์ฟบางมด” ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษา “ชมรมกอล์ฟบางมด” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 26 มิถุนายน 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

     ด้วยชมรมกอล์ฟบางมด มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะและสาขาวิชา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และเป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน โดยสนับสนุนเป็นค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ชมรมกอล์ฟบางมด ประจำปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next