ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ในส่วนผู้แทนพนักงานประจำ หรือข้าราชการตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์หรือนักวิจัย)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ในส่วนผู้แทนพนักงานประจำ หรือข้าราชการตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์หรือนักวิจัย)

วันที่ : 29 มิถุนายน 2561
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) ได้เชิญชวนให้พนักงานและข้าราชการ เสนอชื่อพนักงานหรือข้าราชการตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์หรือนักวิจัย เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 16(4) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2561 นั้น บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับเสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ ปรากฏมีผู้ได้รับการเสนอชื่อผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 คน ได้แก่

    ดร. ผ่องศรี เวสารัช

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนพนักงานและข้าราชการตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์หรือนักวิจัย มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น. โดยสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่

     - อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มจธ.
     - อาคารเรียนรวม 4 (CB 4) ชั้น 1 มจธ.
     - อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 มจธ. บางขุนเทียน
     - อาคารปฎิบัติการ ชั้น 1 มจธ.ราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศ


เอกสารประกอบข่าว
  > 1.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  > 2.ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ดร.ผ่องศรี เวสารัช)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next