ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อทดแทนนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ในปีการศึกษา 2561) ในทุกคณะและสาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 และเป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next