ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี” ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 07 สิงหาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการทุนการศึกษา “50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี” เพื่อมุ่งเน้นคัดสรรนักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

   ในการนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา “50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี” ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 13 ราย แบ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 8 ราย และทุนการศึกษารายใหม่ จำนวน 5 ราย ดังรายชื่อตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้

   ทั้งนี้ให้ผู้ทีี่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามที่ประกาศกำหนดด้วย และต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้นเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี” ประจำปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next