ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 09 สิงหาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2–ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2561 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 (ในปีการศึกษา 2561) ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ

   ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next