ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 09 สิงหาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนดี (GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00) และเป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมกันต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท) มูลค่าทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

   ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อจะส่งข้อมูลให้มูลนิธิฯพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next