ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ : 08 สิงหาคม 2561
โดย : หน่วยการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย และหน่วยการตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่น
ด้านการพัฒนานักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้มีคุณสมบัติ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น
อาจารย์ธณภณ ธำรงคุณานัน
ผศ.ดร.บุญนาค สุขุมเมฆ
ผศ.ดร.สมบุญ เจริญวิไลศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น
ผศ.ดร. สรกฤช มณีวรรณ
ผศ.ดร. จุมพล พลวิชัย
อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ
อาจารย์สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่น
ด้านการพัฒนานักศึกษา
คุณศุภาพิชญ์ โชติโก
คุณสุนทรี สุขเกษม
คุณชมอร จิตตวงศ์

รางวัลบุคคลอันทรงคุณค่า
ด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา
คุณสุจิตรา ไข่มุกเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศมหาวิทยาลัย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next