ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ" สำหรับหน่วยงานนำร่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ" สำหรับหน่วยงานนำร่อง

วันที่ : 10 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน, หัวหน้าภาควิชา, ประธานสายวิชา, ผู้อำนวยการสำนักงาน, หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ”                            สำหรับหน่วยงานนำร่อง
                    2.  แบบแจ้งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม
 
         สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ" สำหรับหน่วยงานนำร่อง  เพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดหาสามารถปฏิบัติงานด้านการพัสดุได้อย่างครบวงจรได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน บรรลุวัตถุประสงค์ต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยจัดขั้นในวันที่ 24, 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
       ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันพฤหัสที่ 23 สิงหาคม 2561 ผ่านทาง Kmutt Spotlight และ http://pam.kmutt.ac.th/ ต่อไป 


เอกสารประกอบข่าว
  > สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
  > สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next