ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ : 14 สิงหาคม 2561
โดย : หน่วยทดสอบ คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดสอบ (เทอม 1/61) Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือทางานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป

 

วัน เวลา และการสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ผ่านทาง link: goo.gl/YGtcVz

โดยจัดสอบทั้งหมด 20 รอบ (80 คน/รอบ) ดังนี้ (เลือกสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

 

รอบ

วันสอบ

ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

เวลาสอบ

1 10

10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 ก.ย. 61

29 ส.ค. 61

4 ก.ย. 61

13.30 16.30 น.

11 20

16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30 ต.ค. 61

28 ก.ย. 61

9 ต.ค. 61


 หมายเหตุ*

1) นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในเทอม 1/61 จะไม่สามารถสมัครสอบในเทอม 2/61 ได้อีก ยกเว้นนักศึกษาจะทาการแจ้งยกเลิกการสอบเทอม 1/61 ไว้ให้เรียบร้อย

2) ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ากว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้

 เอกสารประกอบข่าว
  > TETET

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next