ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 07 กันยายน 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือนักศึกษาทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนั้น

    ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทนุการศึกษาประจำคณะและภาควิชา ได้พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็นทุนประเภทต่อเนื่อง จำนวน 4 ทุน และทุนประเภทรายใหม่ จำนวน 4 ทุน รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาด้วย

    ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับทุนดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่ประกาศกำหนดด้วย และให้ผู้ที่ได้รับทุนรายใหม่มาดำเนินการกรอกเอกสารของมูลนิธิฯ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2561

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next