ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 27 กันยายน 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และทางบริษัทฯได้จัดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เรียบร้อยแล้วนั้น

   ในการนี้คณะกรรมการจากบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 ทุน รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาด้วย

   ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯจัดขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการส่งสำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา บุญรอด พัฒนานิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ทุนรายใหม่)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next