ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 22 ตุลาคม 2561
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

    มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศไทย ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย 

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป 

4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 

5. มีความประพฤติดี  และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้     

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย และยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562เอกสารประกอบข่าว
  > ระเบียบการให้ทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561
  > ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561
  > โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next