ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่28ประจำปี2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่28ประจำปี2561

วันที่ : 08 มกราคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยแและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability) ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next