ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน

วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : วช.

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน
กรอบการวิจัย  สาขาพลังงานทดแทน (Renewable Energy)ระยะเวลาการทำวิจัย  ระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน ๓ ปี
 
ในการนี้ วช. จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2152

**วช. ขอสงวนสิทธิไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน**

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๔ , ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๔๐๙, ๔๑๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๗๒๑, ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๖๖

ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอโครงการต้องมีหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยและส่งผ่านระบบ NRMS ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งผู้สนใจส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next