ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

วันที่ : 09 มีนาคม 2561
โดย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต่างๆให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นว่า โครงการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียน สมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับการผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายใน วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเวปไซต์ http://ird.stou.ac.th/training_chick 

โดยสามารถติดต่อประสานงานในการสมัครได้ที่ คุณศิริลักษณ์ สวัสดีวงษา โทร ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๙๓


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next