ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความวิชาการและบทความกึ่งวิชาการร่วมนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความวิชาการและบทความกึ่งวิชาการร่วมนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

วันที่ : 12 มีนาคม 2561
โดย : หน่วยการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย และหน่วยการตลาด มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ส่งบทความวิชาการและบทความกึ่งวิชาการร่วมนำเสนอในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 กำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ด้วยแนวคิด "การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล (Moving towards Sustainable Society for All)"
ใน 6 หัวข้องานวิจัย ดังนี้
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities)
2. นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society)
3. นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities)
4. นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality)
5. การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
6. การเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities)

ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2561
ที่เว็บไซต์ www.ncpd2018.kmutt.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.
โทร. 0 2470 9631-5
และหน่วยการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย และหน่วยการตลาด มจธ.
โทร. 0 2470 8415-7

 เอกสารประกอบข่าว
  > Poster NCPD2018

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next