ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์งาน KMUTT Visiting Professor Special Lecture
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์งาน KMUTT Visiting Professor Special Lecture

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
อุตสาหกรรมเกษตร (ECoWaste) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำหนดจัดกิจกรรม  KMUTT Visiting
Professor Special Lecture โดยได้เรียนเชิญ Professor Grietje Zeeman
Wageningen University, The Netherlands  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความ
รู้และบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “How to achieve circularity in sanitation” ซึ่ง
กำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ 
ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. เวลา 10.30 – 11.30 น.  จำนวนผู้เข้าร่วม 
40 ท่าน

 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์การด้านการวิจัยพัฒนาเกิดการแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคต ประวัติท่านวิทยากรและแบบตอบ
รับการเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังแนบท้ายนี้

 

เชิญชวนที่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งแบบตอบรับ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2uqplGq4zfx-qZCBLrfdDSFoMXe1hSD7M
XxRUS4ne6TbH0Q/viewform?usp=sf_link เข้าร่วมภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 


เอกสารประกอบข่าว
  > แบบตอบรับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next