ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System”

วันที่ : 09 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” ในวันที่ 29  สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายใน 3 หัวข้อ ดังนี้

1.        “การเผยแพร่ผลงานวิจัยสำคัญอย่างไร”

โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  ผู้อำนวยการ Center of Excellence in Electromagnetic Energy Utilization in Engineering (CEEE)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.        “รูปแบบและเทคนิคการขอทุนฝ่ายวิชาการ สกว.”

โดย ศ.ดร.สมปอง  คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).

3.        “ระบบพี่เลี้ยง MMS ของ สกอ.- สกว.

โดย ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ  ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/yHxsSB หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsfNmdOSrUhfJ2jpsLhP7tTVCnSSTIDUcs0YGHyT-q7MDPVw/viewform?usp=sf_link

ปิดรับรายชื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2561 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ 02-470-9627 หรือ E-mail:  research@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next