ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับชุมชนสังคมและกลุ่มธุรกิจ SMEs เขียนรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สสว.
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่มีความร่วมมือกับชุมชนสังคมและกลุ่มธุรกิจ SMEs เขียนรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สสว.

วันที่ : 10 สิงหาคม 2561
โดย : หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้วย หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานปี 2561 และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริม SMEs ปี 2562 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องซาลอน B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ที่ผ่านมานั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยร่วมต่างๆ และ มจธ. จัดทำรายละเอียดโครงการที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจ SMEs รวมถึงชุมชนและสังคม ส่งให้ สสว. เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านจัดทำรายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ส่งเป็นไฟล์ WORD มาที่ น.ส.ดาริกา เอี่ยมจรูญ อีเมล์ darika.aie@kmutt.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 02-470 9626 หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มจธ. ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดส่งโครงการให้กับ สสว. พิจารณาต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next